Planteringsförsök och kokkaffe

En gråmulen men vindstilla höstdag visade Urban Svensson och Karolina Johansson ett 15-tal skogskällingar runt på två planteringsförsök i Kappelshamn och i Lärbro. I Kappelshamn anlade dåvarande Skogsvårdsstyrelsen ett planteringsförsök i början av 1990-talet på nedlagd åkermark. Numera ägs fastigheten av en privat markägare. Vi fick lära oss om allehanda trädslag; hybridlärk, europeisk lärk, silvergran, klibbal, glasbjörk, vårtbjörk, lind, ek och många fler. Vi såg på försök som lyckats, och en del som inte fungerat så bra. Vi fick även se på vilka trädslag som passade ihop och de som inte gjorde det.

11

Försöket i Lärbro anlades även det på en gammal åker ungefär vid samma tidsperiod, men av en privat ägare. Här fick vi se hur det hade gått för olika sorters gran; vitrysk gran, douglasgran och svensk ”Emmaboda” gran. Det var mycket trevligt och lärorikt. Som vanligt när skogskällingarna är i skogen så bjöds det på kokkaffe och kokt korv över öppen eld.

12

Skogsdag med Skogssällskapet

På skogsdagen visas maskinell gallring och föryngringsavverkning, metoder och ekonomi för bra skogsskötsel diskuteras. Ungskogsröjning, underväxtröjning och skogsbruksplaner kommer också tas upp.

Det bjuds på enklare förtäring och kaffe.

Skogskällingarna finns på plats!

Lördag den 29 augusti kl. 10-15, Lokrume (vägen mellan Fole och Lokrume kyrka, vägvisning från väg 147, Krampboden och Lokrume k:a).

Välkommen på apteringsdag!

Under en halvdag får vi inblick i aptering, det vill säga uppdelning av trädstammar i olika sortiment, under ledning av virkesmätare Kurt Lillro. Inga förkunskaper krävs.

Tisdag den 12 mars kl. 9.30 – ca. 14.00, Petarve Sanda

Dagen är kostnadsfri, medtag lunch och kaffe.

Anmälan senast 5 mars till Ingegerd Axell, tel: 0498-242244, 0709-922233 eller mail: info@skogskallingar.se

Det är vid aptering som slutgiltigt avgör värdet på din skog. Stammarna delas då upp så att de blir lämpliga för fortsatt hantering och förädling. Apteringen styrs i första hand av marknadens efterfrågan på dimensioner och kvaliteter. Vi får inblick i olika måttenheter (m3fub, m3to osv), prislistor och mätbestämmelser.