Planteringsförsök och kokkaffe

En gråmulen men vindstilla höstdag visade Urban Svensson och Karolina Johansson ett 15-tal skogskällingar runt på två planteringsförsök i Kappelshamn och i Lärbro. I Kappelshamn anlade dåvarande Skogsvårdsstyrelsen ett planteringsförsök i början av 1990-talet på nedlagd åkermark. Numera ägs fastigheten av en privat markägare. Vi fick lära oss om allehanda trädslag; hybridlärk, europeisk lärk, silvergran, klibbal, glasbjörk, […]

Skogsdag med Skogssällskapet

På skogsdagen visas maskinell gallring och föryngringsavverkning, metoder och ekonomi för bra skogsskötsel diskuteras. Ungskogsröjning, underväxtröjning och skogsbruksplaner kommer också tas upp. Det bjuds på enklare förtäring och kaffe. Skogskällingarna finns på plats! Lördag den 29 augusti kl. 10-15, Lokrume (vägen mellan Fole och Lokrume kyrka, vägvisning från väg 147, Krampboden och Lokrume k:a).

Välkommen på apteringsdag!

Under en halvdag får vi inblick i aptering, det vill säga uppdelning av trädstammar i olika sortiment, under ledning av virkesmätare Kurt Lillro. Inga förkunskaper krävs. Tisdag den 12 mars kl. 9.30 – ca. 14.00, Petarve Sanda Dagen är kostnadsfri, medtag lunch och kaffe. Anmälan senast 5 mars till Ingegerd Axell, tel: 0498-242244, 0709-922233 eller mail: […]